Služby

logo

Založenie občianskeho združenia a športového klubu


Inštitút občianskeho združenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Zakladateľmi združenia (členmi) môžu byť nielen fyzické osoby ale aj právnické osoby. (minimálne traja zakladatelia). 


Veľmi žiadané sú aj služby na registráciu resp. založenie združenia tz. športové kluby

Športový klub je právnická osoba založená z účelu vykonávania športu a na účasť v športových súťažiach.

Športový klub môže byť v súlade s s § 9 zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácií a podpore športu (ďalej len „zákon o športe“) založený ako:

  • občianske združenie
  • obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania
  • rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, pričom na jeho zriadenie a financovanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o rozpočtových pravidlách

Športový klub takisto ako klasické občianske združenia zakladajú min. 3 zakladatelia. Minimálne jeden zo zakladateľov musí mať najmenej 18 rokov. Následne si treba zvoliť názov športového klubu, ktorý nesmie byť totožný už so zaregistrovaným klubom.

V prípade ak sa rozhodnete založiť športový klub vo forme občianskeho združenia my za Vás vypracujeme všetky potrebné dokumenty k úspešnému založeniu.

  • Komplexný právny servis
  • Vypracovanie dokumentov k založeniu športového klubu
  • Pomoc pri určení cieľov športového klubu a zostavenia orgánov v rámci športového klubu
  • Registrácia športového klubu na Ministerstve vnútra + štatistický úrad