Služby

logo

Založenie neziskovej organizácie


Ak ste sa rozhodli pre založenie neziskovej organizácie, my vám pomôžeme pred samotnou registráciou určiť najdôležitejšie ciele neziskovej organizácie. Podstatou každej neziskovej organizácie podľa zákona č. 212/1997 Z. z. o neziskových organizáciách je poskytovanie všeobecné prospešné služby.


Všeobecnými prospešnými službami sú:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

My za vás vypracujeme potrebné listiny k zápisu neziskovej organizácie do registra:

 • zakladacia listina,
 • štatút v dvoch vyhotoveniach,
 • čestné vyhlásenie zakladateľov, v ktorom sa uvedú údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená,
 • výpis z registra trestov riaditeľa,
 • výpis z Obchodného registra, ak je zakladateľom obchodná spoločnosť (nie starší ako 30 dní),
 • aktuálny znalecký posudok v prípade nepeňažného vkladu,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v hodnote 66 € .