Služby

logo

Informácie z hľadiska účtovných a daňových postupov


V prípade potreby spojíme sa s Vašim účtovníkom resp. ak máte záujem o služby nášho profesionálneho účtovníka napíšte nám.


Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie. Ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.“ Na základe § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný túto daň aj zaplatiť. Navyše okrem podania daňového priznania v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Podľa vyjadrenia finančnej správy „…podľa zákona o účtovníctve obdobie likvidácie prestavuje jedno účtovné obdobie. Účtovná jednotka v tomto období v zmysle § 18 ods. 1 zákona o účtovníctve zostavuje priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje iný právny predpis, pričom pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzatvárajú. V priebežnej účtovnej závierke účtovná jednotka vykáže informácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka. K dátumu ukončenia likvidácie daňovník zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.“ Na základe § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovník povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný túto daň aj zaplatiť. V zmysle § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V danom prípade bude daňovník zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku. Likvidátor je v zmysle § 73 OBZ povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom a zverejniť vstup spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku spolu s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace. Uverejnenie nie je bližšie špecifikované, odporúčame dňom vstupu do likvidácie z dôvodu skrátenia priebehu celej likvidácie.

V uvedenej trojmesačnej lehote nesmie byť likvidácia ukončená a veritelia si môžu svoje pohľadávky voči spoločnosti uplatniť aj kedykoľvek neskôr, až do zániku spoločnosti. Pokiaľ si veriteľ takúto pohľadávku neuplatnil a likvidácia sa skončila bez toho, aby sa na jeho pohľadávku vzal ohľad, zostáva veriteľovi právo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z titulu ručenia. Po zániku spoločnosti ručia spoločníci za záväzky zaniknutej spoločnosti v rozsahu prijatého podielu na likvidačnom zostatku.

 

Záverečnou etapou likvidácie spoločnosti likvidáciou je podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor v zmysle § 75 ods. 5 Obchodného zákonníka návrh na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. K návrhu na výmaz likvidátor priloží účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Účtovná závierka a konečná správa spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku sa tiež uložia do zbierky listín.

V zmysle ustanovenia § 28 vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z. sa podáva návrh na výmaz z OR na tlačivo podľa prílohy č. 19. K návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá rozhodnutie spoločníkov, resp. príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa o zrušení zapísanej osoby – pri vstupe do likvidácie.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 vyhlášky, pokiaľ ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá:

  1. a) účtovná závierka,
  2. b) konečná správa o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku,
  3. c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov – sem patrí preukázanie splnenia publikačnej povinnosti – zverejnenie skutočnosti, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote nie kratšej ako 3 mesiace.