Liquidation of a company in Slovakia


Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva) podľa ustanovení § 68 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 


2 options:
  • Closing a Slovak company without the liquidation process in Slovakia
  • Liquidation of a Slovak company in Slovakia with all the legal obligations


Feel free to contact us if you need legal advice. Leave us your email or phone number and we will contact you.