Mgr. Emese Suba

Mgr. Emese Suba

Samostatná advokátka zapísaná v zozname SAK pod. č. 5265
Telefón:
E-mail:

Oblasti práva ktorým sa venuje:
Odborné skúsenosti získala najmä z občianskeho, obchodného práva, a to predovšetkým z oblastí podnikového práva, práva obchodných spoločností a zmluvného práva, v súčasnosti sa venujem hlavne právnemu poradenstvu v oblasti fúzií, akvizícií, premien a reštrukturalizácií spoločností. Samozrejmou súčasťou právneho poradenstva pri zastupovaní klientov je právny audit a analýza rizík, podpora pri kúpe a predaji podnikov a ich častí, pri predaji jednotlivých aktív, predaji obchodných podielov či akcií a s tým spojené vypracovanie zmluvnej dokumentácie. Mám skúsenosti so zakladaním slovenských a európskych obchodných spoločností (Societas Europea) a s realizáciou s tým súvisiacich právnych úkonov, ku ktorým patria najmä vypracovanie zakladateľských dokumentov spoločností, zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, zabezpečovanie všetkých potrebných povolení vyžadovaných štátnymi orgánmi;

okrem vyššie uvedeného počas svojej advokátskej praxe nadobudla skúsenosti aj z odvetvia pracovného, rodinného, trestného, správneho, ústavného práva a v súvislosti so zastupovaním mojich klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu;

  pracujem so zaručeným elektronickým podpisom pre zefektívnenie svojej práce a ušetrenie nákladov svojich klientov;
Vzdelanie:
2006 zloženie advokátskej skúšky.
1998 – 2003 Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta.
Ďalšie jazykové znalosti
anglický jazyk, maďarský jazyk