POZOR: Konečný užívateľ výhod už aj v obchodnom registri


Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška MS SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MSSR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod.


Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška MS SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MSSR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod.

Podnikatelia pozor s účinnosťou od 1. novembra 2018 do obchodného registra teda zapisujú do Obchodného registra aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu:

* meno, priezvisko,

* rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,

* adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,

* štátna príslušnosť,

* druh a číslo dokladu totožnosti,

* údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.

Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, je vo vyhláške upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi). Novo zapisované subjekty sa budú zapisovať už s údajmi o konečných užívateľoch výhod od 1. novembra 2018.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Nové (doplnené) formuláre na zápis údajov do obchodného registra sú dostupné na nasledujúcich stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (vzor doplnených strán pripájame v prílohe).

Ak potrebujete ďalšie informácie (napr. postupovať pri identifikácií a registrácií konečného úžívateľa výhod) resp. pomoc pri splnení si tejto novej registračnej povinnosti, obráťte sa na nás s dôverou.

Mgr. Emese Suba
advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 5265


Advokátska kancelária
so sídlom Cintorínska 91, 925 71 Trnovec nad Váhom

Pracovisko
kancelárie Bratislavská cesta 1804, 94501 Komárno

tel.: 00421905 762 984
email.: info@aksuba.sk

Dokument na stiahnutie:

Doplnený formulár pre sro o údaje o KUV