Pohľadávky z roku 2017 a koronakríza


Máte pohľadávky z neuhradenej faktúry?
Ako na uplatňovanie nárokov podnikateľov v čase koronakrízy ?
Aká je premlčacia doba v prípade neuhradenej faktúry?
Môžete vymáhať svoje pohľadávky?

 

Píše sa rok 2021, je čas skontrolovať zoznam svojich pohľadávok a vyfiltrovať si minimálne tie faktúry, ktoré mali splatnosť v roku 2017 a ostali neuhradené.

Podľa §397 Obchodného zákonníka, ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.

Právo svedčí bdelým.


Buďte prosím bdelí a aktívni a nenechajte svoje pohľadávky premlčať.

 

Prijaté Korona-opatrenia, podobne ako počas prvej vlny pandémie, dočasne zastavili plynutie premlčacích a prekluzívnych lehôt, a to až do 28. februára 2021. Taktiež lehoty, ktoré plynuli od 1. januára 2021, sa neskončia skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti zákona.

 

Vzor na predžalobnú výzvu Vám pripájame TU:

 PREDŽALOBNÁ VÝZVA

 

Do konca februára ostáva 26 dní.

 

Uvedené znamená, že ak máte nezaplatenú faktúru, ktorej splatnosť nastala napr. 14.01.2017, nie je ešte premlčaná a môžete si ju uplatniť napr. podaním individuálnej žaloby do 28.02.2021 (napr. v elektronickom  upomínacom konaní), ktorou docielite získanie exekučného titulu umožňujúceho nútené vymoženie vašej peňažnej pohľadávky. Samozrejme zažalovať ju môžete aj neskôr, ale v tom prípade sa už dlžník bude vedieť účinne brániť námietkou premlčania.

 

Upomínacie konanie

 

Link na podanie žaloby v elektronickom upomínacom konaní nájdete tu:

https://obcan.justice.sk/ezaloby/podania/-/view/create?_eZaloby_WAR_ressezaloby_druh=upominacie

 

V takzvanom upomínacom konaní Vám vieme poskytnúť rýchly a efektívny  proces vymáhania a uplatňovania si peňažných nárokov.

 

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní  možno podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára.

Ak sú splnené procesné podmienky vrátane poplatkovej povinnosti a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok.

Vydaný platobný rozkaz sa prioritne doručuje ako elektronický úradný dokument do aktivovanej elektronickej schránky dlžníka/žalovaného, ktorý má 15 dní na podanie odporu.

Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor má účinky právoplatného rozsudku, a teda je riadnym exekučným titulom.

Výhodou upomínacieho konania je aj znížený súdny poplatok vo výške  3% žalovanej sumy (štandardne je súdny poplatok vo výške 6%).

 

Zápočet

 

Riešením môže byť aj jednostranný zápočet. Ak nie ste osobou spriaznenou s dlžníkom, môžete dosiahnuť (čiastočný) zánik Vašej pohľadávky aj jej jednostranným započítaním, ak tomu nebráni iná zákonná alebo zmluvná prekážka.

 

V prípade, že máte neuhradené pohľadávky, ktoré vám „svietia“ neváhajte nás kontaktovať a pošleme vám individuálnu ponuku. Kontaktovať nás môžete cez naše elektronické formuláre na našom webe: www.aksuba.sk, alebo mailom: info@aksuba.sk resp. natalia.nagyova@aksuba.sk

Tešíme sa na spoluprácu!

 

Tím AK Suba & Partners, s.r.o.