Neoprávnené premiestnenie dieťaťa alebo únos vlastného dieťaťa?


Medzinárodnoprávna ochrana maloletých a právo styku rodiča s dieťaťom

Situácia týkajúca sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa môže nastať v prípade medzinárodného manželstva alebo iných vzťahov (týka sa to aj nezosobášených párov). V prípade ak rodičia dieťaťa resp. jeden z rodičov sa rozhodne, že ukončí svoj vzťah s druhým rodičom a následne sa odsťahuje do inej krajiny kde nemá obvyklý pobyt dieťa, zamedzuje svojim konaním právu styku druhého rodiča s dieťaťom.

Čo vás čaká, ako rodiča keď sa chcete odsťahovať s dieťaťom z miesta obvyklého pobytu a manžel resp. manželka/druhý rodič dieťaťa s vašim postupom nesúhlasí?


Príklad: Manželia občania Slovenskej republiky, dlhodobo žijúci na území Rakúska, zosobášení v Rakúsku. Z manželstva pochádza maloleté dieťa. Rodičia medzi sebou majú dlhodobo nezhody a matka dieťaťa sa rozhodne, že odíde od manžela a odsťahuje sa späť na Slovensko k rodičom, kde má prácu i byt. S odsťahovaním sa na Slovensko však druhý rodič, v tomto prípade otec dieťaťa, nesúhlasí a nedovolí matke, aby dieťa zobrala so sebou na územie Slovenska.

Má matka právo podať návrh na začatie konania o rozvod manželstva a úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu? Ktorý súd bude príslušný na rozvodové konanie?

V takomto prípade i keď ide o občanov Slovenskej republiky a i keď sa zosobášili na území Slovenska miestne a vecne bude príslušný súd obvyklého pobytu rodiny. To v praxi znamená, že nakoľko rodičia spolu s maloletým žijú dlhodobo v Rakúsku, príslušnosť súdu bude daná v obvode kde rodina býva. Ak druhý rodič v našom príklade teda otec nesúhlasí s tým, aby matka odišla s maloletým dieťaťom na Slovensko, matka je povinná podať návrh na súde v obvode kde bývajú, aby súdnou cestou získala „súhlas“ druhého rodiča.

Ak matka teda nedosiahne, aby druhý rodič dal svoj dobrovoľný súhlas, resp. matka uvedené nedosiahne ani súdnou cestou a dieťa vezme so sebou dopustí sa tzv. medzinárodného únosu dieťaťa. Matka bude posudzovaná v tomto prípade ako „únosca“, nakoľko protiprávne zasahuje do práva druhého rodiča (právo na starostlivosť a výchovu dieťaťa) ako zasahuje aj do práva dieťaťa na styk s druhým rodičom.

V predmetnom prípade sa jedná o snahu o trvalé premiestnenie, prípadne snahu o zverenie do starostlivosti jedného z rodičov alebo len snahu o dočasný pobyt rodiča na území SR. Na premiestnenie dieťaťa, ako aj jeho dlhodobejší pobyt mimo obvyklého pobytu dieťaťa, je potrebný súhlas druhého rodiča. Pre preukázanie takéhoto súhlasu – odporúčame mať ho udelené písomne. Ak takýto súhlas rodiča nie je možné zabezpečiť, alebo ak druhý rodič s premiestnením nesúhlasí, je potrebné takýto súhlas s premiestnením zabezpečiť nahradením súhlasu rodiča prostredníctvom príslušného súdu, ktorý je príslušný vo veci konať, v zmysle príkladu teda príslušný súd bude Rakúsku v obvode pobytu.

Predpokladáme, že v predmetnom prípade by príslušný súd určí rozsah styku rodiča/matky s dieťaťom. V prípade, ak by bol stanovený rozsah styku, tak v takom prípade súhlas rodiča v rámci stanoveného času nie je potrebný, druhý rodič však musí dieťa vrátiť späť rodičovi, ktorému je zverené dieťa do starostlivosti v čase  do rozvodu.

Vnútroštátne právne predpisy krajín EÚ stanovujú dôvody, na základe ktorých možno požiadať o rozvod alebo súdnu rozluku, ako aj príslušné postupy. Pravidlá sa v jednotlivých krajinách EÚ vo veľkej miere odlišujú.

Viaceré predpisy na úrovni EÚ však pomáhajú rozhodnúť o tom, ktoré súdy budú mať príslušnú právomoc a ktoré právo sa uplatní v prípadoch, do ktorých sú zapojené dve alebo viaceré krajiny EÚ – napríklad z dôvodu, že žijete v inej krajine ako váš partner alebo máte odlišnú štátnu príslušnosť.

Kde môžete požiadať o rozvod alebo rozluku?

Návod vám poskytne v tomto prípade najmä zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZMPS“), ale aj podľa nariadenie Rady (ES) č. 2201/2003 o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností (ďalej len „nariadenie Brusel IIa“).

Žiadosť o rozvod alebo súdnu rozluku môžete podať spoločne s partnerom formou spoločnej žiadosti, alebo každý sám.

Žiadosť môžete predložiť súdu v krajine, v ktorej:

  • vy aj váš partner žijete
  • ste žili naposledy spolu– za predpokladu, že jeden z vás v nej stále žije
  • jeden z vás žije– za predpokladu, že žiadosť podávate spoločne
  • žije váš partner
  • žijete vy, ak v nej žijete aspoň 6 mesiacovbezprostredne pred podaním žiadosti a ste štátnym príslušníkom tejto krajiny.

Ak nie ste štátnym príslušníkom danej krajiny, žiadosť môžete podať len vtedy, ak ste v nej žili aspoň jeden rok bezprostredne pred podaním žiadosti.

  • ste vy aj váš partner jej štátnymi príslušníkmi.

 

Čo sa týka starostlivosti o maloleté deti, tam je rovnako potrebné určiť právomoc súdov v zmysle príslušných právnych predpisov – a to najmä v zmysle § 39 ZMPS a  čl. 8 nariadenia Brussel IIa. Podstatný je práve obvyklý pobyt maloletého dieťaťa.

V prípade, ak je matke alebo otcovi odopieraný styk s dieťaťom – odporúčame sa obrátiť na príslušný sociálny úrad obvyklého pobytu, respektíve podať návrh na príslušný súd v krajine pobytu o vydanie neodkladného opatrenia, prípadne podania návrhu v súvislosti so stanovením stretávania alebo zverením maloletého dieťaťa.

V prípade neodkladného opatrenia si ešte dovoľujeme upozorniť na ustanovenie čl. 20 nariadenia Brussel IIa, ktoré stanovuje možnosť obrátiť sa v naliehavých prípadoch aj na súd iného členského štátu v súvislosti s vydaním neodkladného opatrenia (nie však podania návrhu vo veci samej) – V naliehavých prípadoch nebránia ustanovenia tohto nariadenia súdom členského štátu prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte, ktoré sú dostupné podľa práva tohto členského štátu, aj keby podľa tohto nariadenia mal právomoc rozhodovať vo veci samej súd iného členského štátu.

Na základe uvedeného tak odporúčame vyžiadať si súhlas druhého rodiča, uzatvorenie dohody, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu pred vycestovaním.

Samozrejme každá situácia je individuálna. V prípade ak potrebujete právnu pomoc v oblasti rodinného práva s medzinárodným prvkom neváhajte nás kontaktovať a zarezervujte si termín odbornej konzultácie, kde Vám navrhneme najlepší právny postup.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať mailom alebo telefonicky resp. prostredníctvom našej webovej stránky.

Telefónne čísla:

+421 905 762 984

+421 904 279 297

Mailová adresa:

info@aksuba.sk

natalia.nagyova@aksuba.sk