Môže byť rozvod dôstojný a rýchly?


ÁNO ♥

 

Rozvod manželstva je veľmi závažný životný krok. Ovplyvní životy nielen rozvádzajúceho sa páru, ale najmä ich  detí. Niekedy je rozvod ale jedinou možnosťou.

 

Pripravili sme pre vás blog s témou rozvodu a úpravy výkonu rodičovských práv s cieľom, aby ste sa ľahšie zorientovali sa v problematike rozvodu manželstva a úpravy práv a povinností k maloletým deťom.


Našim prvotným cieľom je pomôcť našim klientom, aby tento ťažký proces čo najlepšie zvládli a aby mohlo byť ich rozvodové konanie rýchle a dôstojné. Naša kancelária dokonca zastáva názor, že k rozvodu nepotrebujete nevyhnutne advokátov ale potrebujete mať správne právne informácie a asertívneho človeka s empatiou a odbornými vedomosťami, ktorý dokáže usmerniť a nájsť rozumný kompromis medzi rozchádzajúcimi sa manželmi. Rozvod by nemal byť bojom a deti by nemali byť rukojemníkmi, ale práve naopak malo by to byť konečné mierové „rokovanie“ s definitívnym prímerím s pomocou súdu.

V prípade ak so svojou manželkou resp. s manželom ste sa dohodli na podstatných náležitostiach a spoločne ste sa rozhodli, že pôjdete do procesu rozvodu, tak v tom prípade navrhujeme vám veľmi rýchly finančne nenáročný a zároveň bezbolestný rozvod.

 

Vaše najčastejšie otázky:

 

  • Rozvod manželstva a majetkové vyporiadanie je v jednom konaní?

Nie, sú to dve samostatné konania. Návrh na rozvod manželstva sa podáva na miestne príslušnom súde kde sa manželia zdržiavali min. 6 mesiacov odo dňa podania návrhu na rozvod. To znamená, že aj v prípade keď manželia uzatvorili manželstvo v meste Komárno, ale dlhodobo už žijú v Rakúsku, tak návrh na konanie o rozvod sa podáva na príslušnom Rakúskom súde. Platí to aj v opačnom prípade, teda ak manželia uzatvorili manželstvo napr. v Maďarsku, ale obaja manželia dlhodobo žijú a  vychovávajú svoje maloleté dieťa v okrese Komárno, príslušný súd na konanie o rozvod a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom bude najbližší okresný súd mieste bydliska teda v tomto prípade Okresný súd v Komárne.

Našim klientom poskytujeme v oblasti rodinného práva potrebné právne rady, vypracúvame písomné podania, listiny o právnych úkonoch, zastupujeme ich v rôznorodých súdnych konaniach:

Vypracujeme pre vás oboch kompletnú dokumentáciu k úspešnému a bezbolestnému rozvodu. Manželia ktorý sa rozhodli ísť touto cestou nebudú musieť ísť k druhému advokátovi a čakať na doručenie návrhu na rozvod manželstva, ale jednoduchšou a kratšou cestou vám vopred pripravíme súhlasné stanovisko a vyjadrenie k samotnému návrhu na rozvod, tým pádom samotné konanie sa nepredĺži zbytočne o 3 mesiace.

 

  • Čo musí obsahovať návrh na rozvod?

Samozrejme, každá rodina a každý manželský pár má iný problém a inú dilemu čo sa týka samotného manželstva. Podľa zákona o rodine sú taxatívne vymenované úlohy a funkcie rodiny, ktoré však ak sú dlhodobo porušované je daný dôvod na rozvod manželstva z pohľadu súdu. Ak dlhodobo absentujú určité aspekty rodinného života, tak k rozvodu manželstva súd uzná v návrhu určené dôvody.

Z návrhu musí byť jednoznačné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Okrem toho má obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Návrh treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a s povinnými prílohami tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, ak je to potrebné.

 

  • Rozvod a deti ?

Rozvodové konanie je však vždy spojené s úpravou práv a povinností rodičov vo vzťahu k maloletým deťom.

Celkovo proces rozvodu sa dá urýchliť tak, že sa otec a matka o úprave styku s maloletým dieťaťom dohodnú ešte pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo. Dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Dohoda musí byť schválená súdom (nestačí overenie podpisov notárom), inak nie je vykonateľná. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, súd povinne, priamo zo zákona upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode.

 

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.