LIKVIDÁCIA OD 01.10.2020 = KOMPLIKÁCIA ? Chcete ukončiť svoje podnikanie?


Ak máte firmu (spoločnosť), ktorej majetok prevyšuje záväzky a už nechcete ďalej podnikať, je pre vás likvidácia firmy najefektívnejším riešením ako ukončiť vaše podnikanie. Likvidácia firmy je však odborne aj časovo náročný proces, preto Vám k ponúkame našu právnu pomoc, ako aj pomoc našich skúsených účtovníkov a daňových poradcov.

Efektívnosť likvidácie, ako jednej z foriem ukončenia podnikania, však bude od 01.10.2020 „knock out“-nutá novelou Obchodného zákonníka, ktorá prináša nové pravidlá do tohto procesu, a na miesto relatívne krátkeho a finančne menej náročného procesu sa stane dlhé a nákladné konanie.

Z časového hľadiska sa proces predĺži z terajších cca 4-5 mesiacov na 8+ mesiacov a náklady na likvidáciu narastú od októbra 2020 minimálne cca o 1.800,00 a likvidátorovi pribudnú mnohoraké nové povinnosti evidenčného, publikačného aj archivačného charakteru.  


Likvidácia  v niekoľkých bodoch:

 1. Zodpovedne si skontrolujte účtovný stav Vašej spoločnosti, ak majetok prevyšuje záväzky môžete ukončiť svoje podnikanie likvidáciou
 2. Valné zhromaždenie príjme rozhodnutie o zrušení spoločnosti
 3. Zápis vstupu do likvidácie do obchodného registra a oznámenie vstupu spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom spoločnosti a to aj zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku.
 4. Splnenie si oznamovacej povinnosti vo vzťahu k daňovému úradu a sociálnej a zdravotnej poisťovni (ak má spoločnosť zamestnancov).
 5. Vyhotovenie mimoriadnej účtovnej závierky ku dňu predchádzajúcemu dňu vstupu do likvidácie.
 6. Zostavenie likvidačnej účtovnej súvahy ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie a zaslanie prehľadu o imaní spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o to požiada.
 7. Speňaženie majetku, uspokojenie veriteľov, zostavenie likvidačných dokumentov, rozdelenie a vyplatenie likvidačného zostatku (prípadne vloženie do úschovy)
 8. Valné zhromaždenie príjme rozhodnutie o ukončení likvidácie a schvaľuje:
 • konečnú správu o priebehu likvidácie,
 • likvidačnú súvahu, ktorou informuje o účtovnom stave majetku a účtovných pohyboch počas likvidácie,
 • likvidačná účtovnú závierku,
 • návrh na rozdelenie likvidačného zostatku (financie, ktoré zostali po likvidácii) medzi spoločníkov.
 1. Likvidátor do 90 dní od schválenia uvedených dokumentov podá návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra

K návrhu na výmaz spoločnosti treba okrem iného predložiť aj súhlas s výmazom od jednotlivých správcov dane (daňový úrad, colný úrad, obec) – predpokladom na získanie súhlasu je žiadosť, neexistencia nedoplatku alebo inej pohľadávky, neprebiehajúca daňová kontrola alebo vyrubovacie konanie a zaplatenie správneho poplatku.

Je to na prvé čítanie komplikované ?  Nie je ! Ale od októbra 2020 žiaľ bude.

Ak zvažujete ukončiť svoje podnikanie likvidáciou nečakajte, prevedieme Vás cestou rýchleho ukončenia podnikania ešte do októbra 2020.

Od októbra 2020 sa zmení a zdražie proces likvidácie: Novelou dôjde k posunu začatia procesu likvidácie. Zatiaľ čo podľa súčasnej legislatívy sa spoločnosť dostáva do likvidácie prijatím rozhodnutia o zrušení spoločnosti s likvidáciou, tak po novom sa likvidácia začne až zápisom likvidátora do obchodného registra. Tento krok by mal chrániť najmä veriteľov, ktorí sa o tom, že sa ich dlžník nachádza v likvidácii môžu efektívnejšie dozvedieť.

Likvidátor 

Celý proces likvidácie spoločnosti má na starosti likvidátor. Za likvidátora môže byť ustanovená osoba, ktorá je zapísaná do zoznamu správcov konkurznej podstaty, prípadne iná osoba, zapísaná v registri fyzických osôb, ktorá súhlasí s ustanovením za likvidátora a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu. Likvidátora môže ustanoviť aj súd. V takomto prípade sa likvidátor vyberie náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty.

Preddavok

Novela Obchodného zákonníka počíta aj s preddavkom na likvidáciu. Ten musí byť zložený do úschovy notára, a to ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Preddavok možno použiť iba na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. Jeho výška bola určená na sumu 1 500 EUR.

Okrem povinnosti zložiť preddavok na odmenu likvidátora na to, aby bolo možné vôbec s likvidáciou začať, sa mení aj priebeh samotnej likvidácie. Medzi povinnosti likvidátora bude patriť nielen zapísanie prihlásených pohľadávok do zoznamu, ale aj uloženie tohto zoznamu do zbierky listín vedenej obchodným registrom, čo predstavuje ďalšie administratívne zaťaženie.

Zverejňovanie /Oznamovanie

Likvidátor bude na základe novely povinný zverejňovať dokumenty, ktoré dosiaľ zverejňované neboli, ako napríklad oznámenie o zostavení účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, ale aj informácie o tom, že účtovná závierka či návrh na rozdelenie likvidačného zostatku boli schválené.

Nečakajte do októbra, sme pripravení Vám poradiť a pomôcť s likvidáciou Vašej firmy.