Konverzia a výpis z obchodného registra na počkanie


Pandémia COVID -19 spôsobila aj to, že na poštách sa tvoria dlhé rady a úrady sú bez stránkových hodín ….

 

Doručili Vám rozhodnutie len v elektronickej podobe?

 

Potrebujete výpis z obchodného registra? živnostenského registra? katastra ?


Poskytujeme našim klientom aj komplexný servis vrátane zaručenej konverzie dokumentov v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov, resp. vieme im zabezpečiť výpis z obchodného registra, živnostenského registra, katastra…

 

Účelom zaručenej konverzie v zmysle § 35 a nasledujúcich ustanovení zákona o e-Governmente je zabezpečenie možnosti prevodu medzi listinnou a elektronickou formou dokumentov alebo elektronickými formami dokumentov s rôznymi formátmi, tak aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý rovnako na právne účely ako pôvodný dokument.

 

V prípade, ak by ste potrebovali zabezpečiť niektorú z nižšie poskytovaných služieb pokojne nás kontaktujte na tel. čísle: 0905 762 984 alebo na tel. čísle: 0904 279 297 alebo pomocou koktaného formulára na www.aksuba.sk, resp. e-mailom na info@aksuba.sk.

 

Na pracovisku našej Advokátskej kancelárie Vám vieme zabezpečiť

  • zaručenú konverziu listinného dokumentu do elektronickej podoby,
  • zaručenú konverziu elektronického dokumentu do listinnej podoby,
  • vyžiadanie výpisu z obchodného registra,
  • vyžiadanie výpisu zo živnostenského registra,
  • vyžiadanie výpisu listu vlastníctva, ktorý obsahuje všetky údaje zapísané v liste vlastníctva,
  • vyžiadanie čiastočného výpisu z listu vlastníctva, ktorý obsahuje iba časť údajov zapísaných v liste vlastníctva (len vybraných vlastníkov, nehnuteľnosti, stavby, parcely – ak ich je na liste vlastníctva uvedených viac).

 

Potrebné doklady


Klient sa pri:

osvedčovaní dokumentov zaručenou konverziou preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

 pri vybavovaní výpisov z registrov preukazuje platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom (originál, nie kópia)

Doba vybavenia


Konvertovanie dokumentov sa vybavuje približne do 10 minút.

Výpisy z registrov v závislosti od preťaženosti elektronického systému cca do 15 minút.[1]Výstupy


Novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie, neoddeliteľne spojený s osvedčovacou doložkou má rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely takisto ako pôvodný dokument.

Výpisy z registrov sú rovnako výsledkom zaručenej konverzie a sú opatrené s osvedčovacou doložkou sú použiteľné na právne účely.Výstupy z konverzie alebo výpisy z registrov si klient po predchádzajúcej dohode prevezme na adrese pracoviska našej advokátskej kancelárie, ak sa nedohodne iný spôsob prevzatia.Cena za službu


Konverzia do elektronickej formy

1 strana A4 0,36 €
Vytvorenie osvedčovacej doložky  1,80 €


Konverzia do listinnej formy

1 strana A4 0,24 €
Vytvorenie osvedčovacej doložky  1,20 €


Iné služby[2]

Výpis z listu vlastníctva   7.90 €
Výpis z obchodného registra 4.50 €
Výpis zo živnostenského registra  4.50 €

 

[1] Žiadosť o vydanie Výpisu z listu vlastníctva sa vybavuje najneskôr do 48 hodín od zadania žiadosti.

[2]  Ceny uvádzame aj s prípadnými správnymi poplatkami (kolky)