Home Office


Už je to druhý rok čo sa musia zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku čeliť protipandemickým opatreniam. Vláda SR podľa uznesenia č. 695 z 24. novembra 2021 ukladá povinnosť všetkým osobám na území Slovenskej republiky umožniť zamestnancom pracovať formou home officu v maximálnej možnej miere. Vláda SR dňa 25.novembra 2021 na 90 dní vyhlásila núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od 1:00 ho 5:00 h, ktorý platí až do odvolania.

 

Ako chápať nariadenie Vlády SR teda z pohľadu pracovného práva na Slovensku?

 

 


Vzhľadom na momentálnu situáciu zamestnávatelia by mali prehodnotiť nevyhnutnosť svojich zamestnancov na pracovisku. Zamestnávateľ  a zamestnanec môžu uzatvoriť dohodu, ktorá umožní zamestnancovi vykonávať svoju prácu zo svojej domácnosti, avšak iba v prípade ak zamestnanec bude schopný riadne vykonávať svoju prácu podľa náplne práce vychádzajúc z pôvodnej pracovnej zmluvy.

 

Čo je to vlastne home office podľa Zákonníka práce?

 

Náš právny systém rozlišuje pojmy home office, domácka práca a telepráca. Presnejšiu definíciu upravuje § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce a to nasledovne:

„(1) Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o

  1. Domácku prácu,
  2. Teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.“

Na vyššie uvedené práce ako je domácka práca a telepráca sa vyžaduje dohoda zamestnanca so zamestnávateľom v pracovnej zmluve, kde sa zmluvné strany dohodnú nasledovne:

  • Miesto výkonu práce určí zamestnanec
  • Rozsah práce
  • Minimálny rozsah práce na pracovisku určené zamestnávateľom
  • Rozvrh pracovného času jedného týždňa/pružný pracovný čas

Ak sa zamestnávateľ dohodne so zamestnancom na vyššie uvedených podmienkach v pracovnej zmluve, tak v tom prípade zamestnávateľ je povinný prijať adekvátne opatrenia na to, aby zamestnanec mohol prácu vykonávať tak, ako by vykonával na svojom pracovisku. Zamestnávateľ zabezpečuje technické a programové vybavenie zamestnanca, uhrádza preukázateľné zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastných zariadení potrebných na výkon práce.

 

Zamestnanec má právo na prácu z domu?

 

K domáckej práci a telepráci sa vyžaduje vzájomná dohoda zamestnanca a zamestnávateľa. V určitých prípadoch zamestnávateľ „Home office“ môže zrovna aj nariadiť, vyplýva to z ust. § 250b Zákonníka práce, že v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a (ďalších dvoch mesiacov po ich odvolaní) počas účinnosti opatrenia týkajúceho sa protipandemických opatrení:

  • Je zamestnávateľ oprávnený nariadiť vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca (ak to druh práce umožňuje)
  • Zamestnanec má právo na vykonanie práce zo svojej domácnosti (ak to druh práce umožňuje)

Vo vyššie uvedených prípadoch zamestnávateľ má za splnenia podmienok právo nariadiť zamestnancovi prácu formou home officu aj bez súhlasu zamestnanca, ale rovnako aj zamestnanec získava právo vykonávať svoju prácu zo svojej domácnosti.

 

Hrozí zamestnávateľovi sankcia zo strany inšpektorátu práce, ak zamestnancovi neumožní vykonávať prácu formou home office?

 

Ak zamestnávateľ nepreukáže vážne prevádzkové dôvody, ktoré mu bránia v umožnení práce zamestnanca formou home office, inšpektorát v tom prípade môže uložiť pokutu zamestnávateľovi.

 

Aká sankcia hrozí zamestnancovi ak odmietne prácu formou home office?

 

V týchto prípadoch rozhoduje zamestnávateľ osobitne a zároveň zamestnávateľ je oprávnený vyvodiť zodpovednosť za prípadné omeškanie pracovnej zmeny zamestnanca.

Ako súhrn vyššie uvedených informácie by sme uviedli, že zo strany zamestnanca nie je automaticky nárokovateľné právo vykonávať prácu formou home office. Zamestnávateľ a zamestnanec musia prihliadať na všetky okolnosti týkajúce sa protipandemických opatrení a podľa toho posúdiť, či je home office v danom prípade tou najlepšou alternatívou.

 

 

V prípade, že by ste mali otázky z oblasti pracovného práva neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

 

Tím AK SUBA & PARTNERS