Dotácia pre kultúru


Vedeli ste, že Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti so zmiernením ekonomických následkov pandémie spustilo od 29. decembra 2020 do 31. marca 2021 podávanie žiadostí na podporu subjektov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorých obrat v období marec až december 2020 bol o viac ako 30 % nižší než v roku 2019 ?


Oprávnený žiadateľ: právnická osoba – podnikateľ, ktorá zaznamenala pokles obratu počas oprávneného sťaženého obdobia (marec – december 2020) o viac ako 30 % v porovnaní s rovnakým referenčným obdobím v roku 2019.

Sťažené obdobie: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020

Pozn.: Ak žiadateľ nevykonával činnosť počas celého referenčného obdobia 2019, pre účely výpočtu poklesu obratu sa použijú priemerné tržby z mesiacov referenčného obdobia, počas ktorých bola už činnosť vykonávaná.  

Žiadateľ môže byť podnik:

  • Mikro a malý podnik bez ohľadu na skutočnosť, či k 31.12.2019 bol podnikom v ťažkostiach – Výzva podľa oddielu 3.12 Dočasného rámca;
  • Stredný podnik, ktorý nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Výzva podľa oddielu 3.12 Dočasného rámca;
  • Stredný podnik, ktorý bol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach – Výzva – de minimis.

Viac informácií k oprávneným žiadateľom…

Žiadosť je možné podať listinne (poštou na adresu ministerstva/osobne na podateľni) alebo elektronicky cez portál slovensko.sk prostredníctvom služby Všeobecná agenda  (poskytovateľ služby: Ministerstvo hospodárstva SR).

Odpovede týkajúce sa dotácie nájdete v podporných dokumentoch alebo svoje otázky môžete adresovať na e-mail kultura@mhsr.sk alebo na telefónne čísla + 421 2 4854 1519 a + 421 2 854 7407.

Všetky podrobné informácie nájdete priamo na stránke Ministerstva hospodárstva SR…

Ak potrebujete pomôcť so zastupovaním, či  elektronickou komunikáciou s MH SR obráťte sa na nás s dôverou.

 

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.