Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach


Dočasná ochrana má byť nástrojom prevencie krachu životaschopných podnikov, ktoré sú v prechodných finančných ťažkostiach v najmä dôsledku pandémie.

 

Priznaný status  dočasnej ochrany Vám má poskytnúť časový priestor na preklenutie vašich finančných ťažkostí bez toho, aby ste museli čeliť úbytku disponibilných zdrojov v dôsledku núteného vymáhania vašich dlhov.

 

Konkrétne úľavy a zvýhodnenia možno pre lepší prehľad rozdeliť do nasledujúcich oblastí:

  1. Konkurz – Odklad nutnosti riešenia vášho úpadku a zbavenie zákonných povinností v súvislosti s jeho riešením
  2. Exekúcie – Nastane relatívna exekučná imunita
  3. Veritelia – Dosiahnutie zvýhodneného postavenie vo vzťahu k Vašim veriteľom

Ak Vás zaujímajú podrobnejšie informácie ohľadne dočasnej ochrany kontaktujte nás cez náš web: www.aksuba.sk, alebo mailom: info@aksuba.sk resp. natalia.nagyova@aksuba.sk a aká Vás zaujímajú podmienky udelenia dočasnej ochrany čítajte ďalej.


Dočasná ochrana podľa zákona o ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach  je určená len pre podnikateľov:

 

a) ktorí majú na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov;


b) ktorí v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany nemajú povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu

Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa týka dlžníkov v predlžení; návrh musí byť podaný najneskôr do 30 dní, odkedy sa dlžník dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Predlženie podľa zákona nastáva, ak má dlžník povinný viesť účtovníctvo viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

 

c) vo vzťahu ku ktorým nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie;

 

d) vo vzťahu ku ktorým neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku;
Pokiaľ teda podnikáte ako fyzická osoba, nemala by byť prekážkou poskytnutia dočasnej ochrany exekúcia, ktorá je voči vám vedená s cieľom vymoženia pohľadávky nevyplývajúcej z vášho podnikania (napr. pohľadávky na výživnom).

 

e) na ktorých podnik, veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku nebol začatý výkon záložného práva;

 

f) ktorí v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje;

 

g) ktorí v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobili opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu ich podniku;

 

h) ktorí vedú riadne účtovníctvo a nie sú v omeškaní so splnením povinnosti uloženia riadnej individuálnej účtovnej závierky, resp. mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín (resp. do registra účtovných závierok);

 

i) ktorí v posledných 48 mesiacoch (t. j. posledné štyri roky) neboli v dočasnej ochrane;


j) pokiaľ ide o podnikateľov v postavení právnickej osoby a:
– sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora ,
– nie sú im známe dôvody na ich zrušenie ;

 

k) s ktorých dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina ich veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok.