Dočasná ochrana podnikateľov – Už 100. podnikateľ je pod ochranou


K  1.6.2020 bol zverejnený v Obchodnom vestníku 100. podnikateľ, ktorý dostal dočasnú ochranu pred negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.


Dočasná ochrana spočíva v

 • ochrane pre veriteľskými návrhmi na konkurz,
 • možnosti odkladu povinnosti podať sám na seba návrh na konkurz,
 • prerušení exekúcií začatých po 12. marci 2020 (ak ide o záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti),
 • nemožnosti začatia výkonu záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku,
 • zákaze započítania spriaznených pohľadávok,
 • zákaze ukončenia kontraktov zmluvnými partnermi pre omeškanie, ktoré nastalo od 12. marca do 12. mája 2020 súvisiaceho so šírením nákazlivej choroby Covid-19 a neohrozujúceho zmluvného partnera,
 • predĺžení lehôt na odporovateľnosť právnym úkonom a na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou,
 • možnosti prednostne hradiť záväzky súvisiace s udržaním prevádzky podniku,
 • podpore financovania čerstvým kapitálom.

 

Aké podmienky musí podnikateľ žiadajúci o dočasnú ochranu spĺňať?

Podnikateľ žiadajúci o poskytnutie dočasnej ochrany preukazuje splnenie predpokladov na jej poskytnutie nasledujúcimi vyhláseniami:

 • že je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 zákona č. 92/2020 Z. z. z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku. Ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020,
 • že k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,
 • že ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • že k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,
 • že vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,
 • že v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • že v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 • že vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka a že
 • údaje a vyhlásenia uvedené v jeho žiadosti sú pravdivé a že žiada o poskytnutie dočasnej ochrany.

Zoznam subjektov pod dočasnou ochranou nájdete na https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

V prípade, ak Vás téma poskytnutia dočasnej ochrany zaujala a zvažujete podanie žiadosti o jej poskytnutie alebo potrebujte ďalšie informácie obráťte sa na nás s dôverou.