COVID, DLHY a BANKROT


Osobný bankrot“ je často skloňovaný pojem v poslednej dobe, a to aj „vďaka“ ťažkostiam COVID-ového obdobia.

 

Osobný bankrot preložený do právnickej reči znamená oddlženie konkurzom, t.j. zákonom riadený proces, ktorým sa platobne neschopná fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Platobne neschopným je ten, kto nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden svoj peňažný záväzok. Právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“). Podstatou je, aby sa fyzická osoba oddlžila od dlhov, ktoré nie je schopná splácať.

 

 ⇓   Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení


Oddlženie fyzických osôb je možné dvoma alternatívnymi spôsobmi (spôsob si vyberá dlžník s ohľadom na svoje osobné pomery):

 

KONKURZ

  • majetok dlžníka sa speňaží (v prípade, ak dlžník vlastní nehnuteľnosť, ktorá sa v konkurze predá, dlžníkovi bude vyplatená tzv. nepostihnuteľná hodnota obydlia v hodnote 10 000 eur), t.j. dlžník po oddlžení nespláca svoje dlhy, ale príde o všetok svoj majetok (ak nejaký má), z ktorého budú čiastočne uhradené jeho dlhy. Oddlženie formou konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy ako je ich majetok, resp. ak nemajú žiadny majetok a majú nízky alebo žiadny príjem. Po vyhlásení oddlženia súdom sa zastavujú všetky exekučné konania, okrem výnimiek uvedených vyššie, a dlžníkovi už nie je možné zrážať z príjmu žiadne peniaze. Taktiež vyhlásením oddlženia zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

  • dlžník si zachová majetok, ale spláca svoje dlhy podľa určeného splátkového kalendára, t.j.  dlžník si „vykúpi“ svoj majetok tak, že spláca svoje dlhy formou splátok počas obdobia piatich rokov. Tento spôsob oddlženia je vhodný pre dlžníkov, ktorí majú pravidelný príjem. Pri splátkovom kalendári zostáva dlžníkovi celý jeho majetok. Súd ustanoví správcu a uloží uznesením dlžníkovi povinnosť, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania. Správca odo dňa zloženia preddavku dlžníkom má 45 dní na to, aby preskúmal pomery dlžníka a zostavil návrh splátkového kalendára. Splátkový kalendár sa určuje tak, aby dlžník splatil minimálne 30% všetkých svojich dlhov do 5 rokov. Súd primerane určí, koľko percent v rozpätí od 30% do 100% svojich nezabezpečených dlhov bude musieť dlžník uhradiť. Rovnako ako pri konkurze, tak aj pri splátkovom kalendári, sa zastavujú všetky exekučné konania vedené voči dlžníkovi.

 

 

Základne podmienky, ktoré dlžník musí na oddlženie spĺňať sú:

– dlžník je fyzickou osobou nepodnikateľom alebo fyzickou osobou podnikateľom

– dlžník je platobne neschopný

– voči dlžníkovi je vedená aspoň jedna exekúcia alebo obdobné vykonávacie konanie

– dlžník má poctivý zámer

– dlžník má centrum hlavných záujmov na Slovensku.

 

Ak by ste sa chceli dozvedieť o tejto téme viac, alebo máte záujem o prekonzultovanie tejto problematiky obráťte sa na nás s dôverou.  

 

Kontaktovať nás môžete cez naše elektronické formuláre na našom webe: www.aksuba.sk, alebo mailom: info@aksuba.sk resp. natalia.nagyova@aksuba.sk

 

 

Tím AK Suba & Partners, s.r.o.