3, 2, 1… dni do konca lehoty (30.09.2021) na splnenie si dvoch nových povinností vo vzťahu k Obchodnému registru SR


Prvá povinnosť „postihuje“  tzv. organizačné zložky, ktoré by mali do konca septembra 2021 potvrdiť svoje zapísané údaje v Obchodnom registri SR, resp. ich aktualizovať v rozsahu stanovenom zákonom.

 

Druhá povinnosť je plošnejšieho charakteru a dotkne sa v zásade všetkých spoločností, ktoré v poslednom roku nevykonali dajaký zmenový zápis do Obchodného registra a nedoplnili si tak doň identifikačné údaje v rozsahu stanovenom zákonom.


Upozorňujeme teda zriaďovateľov organizačných zložiek, že do 30. septembra 2021 je nutné splniť si novú povinnosť týkajúcu sa ich organizačných zložiek.  Slovenské i zahraničné právnické osoby, ktoré majú zriadené na území Slovenskej republiky organizačnú zložku podniku alebo tu umiestnili svoj podnik (zahraničná právnická osoba), majú povinnosť:

 

  1. POTVRDIŤ, t.j. podať návrh na zápis, ktorým budú potvrdené zapísané údaje o podniku zahraničnej/slovenskej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej/slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo
  2. ZMENIŤ, t.j.  navrhnúť zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri.

Ak by dotknutá spoločnosť uvedenú povinnosť nesplnila do 30. septembra 2021, hrozí, že súd organizačnú zložku z obchodného registra vymaže (viď §15g ods. 8 zákona č. 530/2003 Z. z. Zákon o obchodnom registri v znení neskorších predpisov).

 

Ďalšia nová „informačná povinnosť“ sa týka veľkej skupiny subjektov, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR. Prijatá právna úprava totiž vyžaduje doplniť, napr. ich rodné čísla (alebo iný identifikátor, ako napr. číslo pasu a pod.) či identifikačné čísla ako tzv. IČO. Aktualizáciu a doplnenie údajov je potrebné doplniť  pre:

 

  • spoločníkov, akcionárov,
  • členov štatutárnych orgánov – konateľov, členov predstavenstva,
  • členov kontrolných orgánov – dozornej rady,
  • prokuristov a ďalších.

Novú povinnosť doplnenia údajov je potrebné splniť pri najbližšom zápise zmien v obchodnom registri podávanom po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022. Inak súd nevykoná zápis žiadnej ďalšej zmeny a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada.

Dotknutým subjektom odporúčame, aby si doplnili nové údaje do Obchodného registra a nečakali na prípadnú budúcu príležitosť na zápis iných zmien, nakoľko v budúcnosti môže spoločnosti vzniknúť naliehavá požiadavka, napr. zapísať, či zmeniť spoločníka, konateľa alebo prokuristu a pri tom bude potrebné vykonať všetky úkony a zabezpečiť všetky podklady, aby boli doplnené zároveň aj všetky nové údaje. Inak súd zmenu nezapíše a celý proces sa tým firme môže zdržať.

 

Plus nezabúdajte ani zápis  alebo zmenu údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod (KÚV) v evidencii Obchodného registra. Aktuálnosť údajov  môžete preveriť cez Register konečných užívateľov výhod na stránke Štatistického úradu SR sekcia Databázy.

V prípade, ak by ste potrebovali zabezpečiť niektorú z vyššie poskytovaných služieb dôverou nás kontaktujte na tel. čísle: 0905 762 984 alebo na tel. čísle: 0904 279 297 alebo pomocou koktaného formulára na www.aksuba.sk, resp. e-mailom na info@aksuba.sk.

 

Tím Advokátskej kancelárie Suba & Partners, s.r.o.