JUDr. Natália Nagyová

JUDr. Natália Nagyová

Zapísaná v zozname advokátskych koncipientov ved. Slovenskou advokátskou komorou, reg. č. 907408
Telefón:

Oblasti práva ktorým sa venuje:
  • Obchodné právo a právo obchodných spoločnosti – najmä sa venuje slovenským obchodným spoločnostiam so zameraním na komplexné právne poradenstvo, podľa potrieb klienta od založenia spoločností, správu spoločností až po zrušenie spoločnosti. Okrem slovenských obchodných spoločností sa zaoberá aj s maďarskými a českými obchodnými spoločnosťami.
  • Záväzkové právo (kompletná zmluvná dokumentácia podľa potrieb klienta)
  • Právo duševného vlastníctva (registrácia ochrannej známky SK, EÚ a svetovej a taktiež zastupovanie klienta pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a v súdnom konaní týkajúcich sa problematiky duševného práva)
  • Občianske právo (rodinné a dedičské právo, náhradu škody, vyporadaniu spoluvlastnických vzťahov a BSM a k nehnuteľnostiam)
  • Autorské právo
  • Vymáhanie a správy pohľadávok
  • Nehnuteľnosti a stavebné právo
  • Pracovné právo
  • Správne právo

Vzdelanie:
2009 – 2012 Bachelors „Bc“ bakalárske štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
2012 – 2014 Master „Mgr“ štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2018 – „JUDr“ obhajoba rigoróznej práce a vykonanie rigoróznej skúšky na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Jazyky:
maďarský, anglický, talianský