MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI PODÁVA POMOCNÚ RUKU VYMAZANÝM SPOLOČNOSTIAM

Dovoľte nám tlmočiť tlačovú správu Ministerstva spravodlivosti SR:

Ministerstvo spravodlivosti SR  podáva pomocnú ruku zapísaným osobám (spoločnostiam), ktoré boli minulý mesiac vymazané z obchodného registra. A to napriek tomu, že k ich výmazu došlo v dôsledku nedodržania povinností týchto spoločností. Prosím venujte pozornosť príspevku, nakoľko  v súčasnej situácii je namieste bojovať za každé pracovné miesto a každú osobu, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť.

Zdroj: web MSSR| 8. 12. 2021 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=3605&fbclid=IwAR3N9Kn4LrnTHb2a4aYGOREfxXyeIa91nMlpR8CuDEPUJiWu1NCXy7RB-MU

 

Čítať ďalej >>
Home Office

Už je to druhý rok čo sa musia zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku čeliť protipandemickým opatreniam. Vláda SR podľa uznesenia č. 695 z 24. novembra 2021 ukladá povinnosť všetkým osobám na území Slovenskej republiky umožniť zamestnancom pracovať formou home officu v maximálnej možnej miere. Vláda SR dňa 25.novembra 2021 na 90 dní vyhlásila núdzový stav a zákaz vychádzania okrem času od 1:00 ho 5:00 h, ktorý platí až do odvolania.

 

Ako chápať nariadenie Vlády SR teda z pohľadu pracovného práva na Slovensku?

 

 

Čítať ďalej >>
3, 2, 1… dni do konca lehoty (30.09.2021) na splnenie si dvoch nových povinností vo vzťahu k Obchodnému registru SR

Prvá povinnosť „postihuje“  tzv. organizačné zložky, ktoré by mali do konca septembra 2021 potvrdiť svoje zapísané údaje v Obchodnom registri SR, resp. ich aktualizovať v rozsahu stanovenom zákonom.

 

Druhá povinnosť je plošnejšieho charakteru a dotkne sa v zásade všetkých spoločností, ktoré v poslednom roku nevykonali dajaký zmenový zápis do Obchodného registra a nedoplnili si tak doň identifikačné údaje v rozsahu stanovenom zákonom.

Čítať ďalej >>
COVID, DLHY a BANKROT

Osobný bankrot“ je často skloňovaný pojem v poslednej dobe, a to aj „vďaka“ ťažkostiam COVID-ového obdobia.

 

Osobný bankrot preložený do právnickej reči znamená oddlženie konkurzom, t.j. zákonom riadený proces, ktorým sa platobne neschopná fyzická osoba podnikateľ alebo fyzická osoba nepodnikateľ môže oddlžiť od svojich dlhov. Platobne neschopným je ten, kto nie je schopný plniť 180 dní po lehote splatnosti aspoň jeden svoj peňažný záväzok. Právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „zákon“). Podstatou je, aby sa fyzická osoba oddlžila od dlhov, ktoré nie je schopná splácať.

 

 ⇓   Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení

Čítať ďalej >>
Môže byť rozvod dôstojný a rýchly?

ÁNO ♥

 

Rozvod manželstva je veľmi závažný životný krok. Ovplyvní životy nielen rozvádzajúceho sa páru, ale najmä ich  detí. Niekedy je rozvod ale jedinou možnosťou.

 

Pripravili sme pre vás blog s témou rozvodu a úpravy výkonu rodičovských práv s cieľom, aby ste sa ľahšie zorientovali sa v problematike rozvodu manželstva a úpravy práv a povinností k maloletým deťom.

Čítať ďalej >>
Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Dočasná ochrana má byť nástrojom prevencie krachu životaschopných podnikov, ktoré sú v prechodných finančných ťažkostiach v najmä dôsledku pandémie.

 

Priznaný status  dočasnej ochrany Vám má poskytnúť časový priestor na preklenutie vašich finančných ťažkostí bez toho, aby ste museli čeliť úbytku disponibilných zdrojov v dôsledku núteného vymáhania vašich dlhov.

 

Konkrétne úľavy a zvýhodnenia možno pre lepší prehľad rozdeliť do nasledujúcich oblastí:

  1. Konkurz – Odklad nutnosti riešenia vášho úpadku a zbavenie zákonných povinností v súvislosti s jeho riešením
  2. Exekúcie – Nastane relatívna exekučná imunita
  3. Veritelia – Dosiahnutie zvýhodneného postavenie vo vzťahu k Vašim veriteľom

Ak Vás zaujímajú podrobnejšie informácie ohľadne dočasnej ochrany kontaktujte nás cez náš web: www.aksuba.sk, alebo mailom: info@aksuba.sk resp. natalia.nagyova@aksuba.sk a aká Vás zaujímajú podmienky udelenia dočasnej ochrany čítajte ďalej.

Čítať ďalej >>
Pohľadávky z roku 2017 a koronakríza
Máte pohľadávky z neuhradenej faktúry?
Ako na uplatňovanie nárokov podnikateľov v čase koronakrízy ?
Aká je premlčacia doba v prípade neuhradenej faktúry?
Môžete vymáhať svoje pohľadávky?

 

Píše sa rok 2021, je čas skontrolovať zoznam svojich pohľadávok a vyfiltrovať si minimálne tie faktúry, ktoré mali splatnosť v roku 2017 a ostali neuhradené.

Podľa §397 Obchodného zákonníka, ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.

Právo svedčí bdelým.

Čítať ďalej >>
V blízkej budúcnosti nás čaká zaokrúhľovanie hodnoty nákupov

Ministerstvo financií SR predkladá návrh zákona, ktorým sa mení zákon o cenách. Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie možnosti zaokrúhľovania hodnoty nákupov tak, aby sa významne obmedzil obeh 1 a 2 centových mincí. Jedno a dvoj centové mince ale naďalej zostanú zákonným platidlom. Zaokrúhli sa až výsledná cena nákupu, ak bude platená v hotovosti.

 

Čítať ďalej >>
Preukázanie výnimky pri kontrole počas zákazu vychádzania, ak idete do práce

Od 1. januára 2021 platí striktnejší zákaz vychádzania. Výnimky z uvedeného zákazu a ďalšie podrobnosti sú  stanovené v uznesení vlády č. 453/2020 Z. z. z 31.12.2020, podľa ktorého vláda obmedzuje na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.

Čítať ďalej >>
Dotácia pre kultúru

Vedeli ste, že Ministerstvo hospodárstva SR v súvislosti so zmiernením ekonomických následkov pandémie spustilo od 29. decembra 2020 do 31. marca 2021 podávanie žiadostí na podporu subjektov v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorých obrat v období marec až december 2020 bol o viac ako 30 % nižší než v roku 2019 ?

Čítať ďalej >>
Neoprávnené premiestnenie dieťaťa alebo únos vlastného dieťaťa?

Medzinárodnoprávna ochrana maloletých a právo styku rodiča s dieťaťom

Situácia týkajúca sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa môže nastať v prípade medzinárodného manželstva alebo iných vzťahov (týka sa to aj nezosobášených párov). V prípade ak rodičia dieťaťa resp. jeden z rodičov sa rozhodne, že ukončí svoj vzťah s druhým rodičom a následne sa odsťahuje do inej krajiny kde nemá obvyklý pobyt dieťa, zamedzuje svojim konaním právu styku druhého rodiča s dieťaťom.

Čo vás čaká, ako rodiča keď sa chcete odsťahovať s dieťaťom z miesta obvyklého pobytu a manžel resp. manželka/druhý rodič dieťaťa s vašim postupom nesúhlasí?

Čítať ďalej >>
Ochranná známka po novom

Zrýchlený postup pri registrácii ochrannej známky s pomocou „FAST TRACK“

Novinkou Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky pri registrácii ochranných známok na Slovensku je tzv. zrýchlený postup pri registrácii ochrannej známky s pomocou elektronickej schránky prihlasovateľa resp. právneho zástupcu pričom je možnosť využiť novinku FAST TRACK.

Čítať ďalej >>
Zrušené zájazdy a pobyty
V súvislosti s množiacimi sa otázkami cestujúcich, ktoré sa týkajú vystavenia poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade kúpnej ceny zrušenej leteckej, autobusovej, železničnej a lodnej dopravy ako aj balíkov cestovných služieb v období výskytu COVID-19, uvádzame odporúčania Európskej komisie:

V prípade ak k zrušeniu plánovanej cesty došlo v období vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, komisia (EÚ) odporúča vystavenie poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade, ak to cestujúci dobrovoľne akceptujú.

Čítať ďalej >>
Dočasná ochrana podnikateľov – Už 100. podnikateľ je pod ochranou

K  1.6.2020 bol zverejnený v Obchodnom vestníku 100. podnikateľ, ktorý dostal dočasnú ochranu pred negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Čítať ďalej >>
LIKVIDÁCIA OD 01.10.2020 = KOMPLIKÁCIA ? Chcete ukončiť svoje podnikanie?

Ak máte firmu (spoločnosť), ktorej majetok prevyšuje záväzky a už nechcete ďalej podnikať, je pre vás likvidácia firmy najefektívnejším riešením ako ukončiť vaše podnikanie. Likvidácia firmy je však odborne aj časovo náročný proces, preto Vám k ponúkame našu právnu pomoc, ako aj pomoc našich skúsených účtovníkov a daňových poradcov.

Efektívnosť likvidácie, ako jednej z foriem ukončenia podnikania, však bude od 01.10.2020 „knock out“-nutá novelou Obchodného zákonníka, ktorá prináša nové pravidlá do tohto procesu, a na miesto relatívne krátkeho a finančne menej náročného procesu sa stane dlhé a nákladné konanie.

Z časového hľadiska sa proces predĺži z terajších cca 4-5 mesiacov na 8+ mesiacov a náklady na likvidáciu narastú od októbra 2020 minimálne cca o 1.800,00 a likvidátorovi pribudnú mnohoraké nové povinnosti evidenčného, publikačného aj archivačného charakteru.  

Čítať ďalej >>
1, 2, 3 … 4

Plán otvárania prevádzok „Niečo za niečo“ predstavil premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii v pondelok 20. apríla 2020. Plán má štyri fázy. Prvá fáza spustenia prevádzok štartuje v stredu  22. apríla. 

Čítať ďalej >>
Niektoré druhy pomoci štátu podnikateľom a zamestnávateľom na riešenie následkov ochorenia COVID-19

1. Sociálna pomoc:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného (OČR), ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

 

Čítať ďalej >>
Dôležitá novela Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov – účinnosť od 4. 4. 2020

Prinášame Vám schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii spôsobenej ochorením COVID-19.

Zavedenie nového práva zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti s prácou z domu počas účinnosti opatrení vyhlásených v súvislosti s ochranou zdravia v rámci krízovej situácie (ust. § 250b ods. 2 Zákonníka práce):

  • právo zamestnávateľa prikázať prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (zamestnávateľ nemusí žiadať zamestnanca o súhlas),
  • právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku (zamestnanec nemusí žiadať zamestnávateľa o súhlas).

 

Čítať ďalej >>
POZOR: Konečný užívateľ výhod už aj v obchodnom registri

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška MS SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MSSR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod.

Čítať ďalej >>