Neoprávnené premiestnenie dieťaťa alebo únos vlastného dieťaťa?

Medzinárodnoprávna ochrana maloletých a právo styku rodiča s dieťaťom

Situácia týkajúca sa neoprávneného premiestnenia dieťaťa môže nastať v prípade medzinárodného manželstva alebo iných vzťahov (týka sa to aj nezosobášených párov). V prípade ak rodičia dieťaťa resp. jeden z rodičov sa rozhodne, že ukončí svoj vzťah s druhým rodičom a následne sa odsťahuje do inej krajiny kde nemá obvyklý pobyt dieťa, zamedzuje svojim konaním právu styku druhého rodiča s dieťaťom.

Čo vás čaká, ako rodiča keď sa chcete odsťahovať s dieťaťom z miesta obvyklého pobytu a manžel resp. manželka/druhý rodič dieťaťa s vašim postupom nesúhlasí?

Čítať ďalej >>
Zrušené zájazdy a pobyty
V súvislosti s množiacimi sa otázkami cestujúcich, ktoré sa týkajú vystavenia poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade kúpnej ceny zrušenej leteckej, autobusovej, železničnej a lodnej dopravy ako aj balíkov cestovných služieb v období výskytu COVID-19, uvádzame odporúčania Európskej komisie:

V prípade ak k zrušeniu plánovanej cesty došlo v období vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19, komisia (EÚ) odporúča vystavenie poukazov ako alternatívy k finančnej náhrade, ak to cestujúci dobrovoľne akceptujú.

Čítať ďalej >>
Dočasná ochrana podnikateľov – Už 100. podnikateľ je pod ochranou

K  1.6.2020 bol zverejnený v Obchodnom vestníku 100. podnikateľ, ktorý dostal dočasnú ochranu pred negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Dočasná ochrana je upravená v zákone č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Čítať ďalej >>
LIKVIDÁCIA OD 01.10.2020 = KOMPLIKÁCIA ? Chcete ukončiť svoje podnikanie?

Ak máte firmu (spoločnosť), ktorej majetok prevyšuje záväzky a už nechcete ďalej podnikať, je pre vás likvidácia firmy najefektívnejším riešením ako ukončiť vaše podnikanie. Likvidácia firmy je však odborne aj časovo náročný proces, preto Vám k ponúkame našu právnu pomoc, ako aj pomoc našich skúsených účtovníkov a daňových poradcov.

Efektívnosť likvidácie, ako jednej z foriem ukončenia podnikania, však bude od 01.10.2020 „knock out“-nutá novelou Obchodného zákonníka, ktorá prináša nové pravidlá do tohto procesu, a na miesto relatívne krátkeho a finančne menej náročného procesu sa stane dlhé a nákladné konanie.

Z časového hľadiska sa proces predĺži z terajších cca 4-5 mesiacov na 8+ mesiacov a náklady na likvidáciu narastú od októbra 2020 minimálne cca o 1.800,00 a likvidátorovi pribudnú mnohoraké nové povinnosti evidenčného, publikačného aj archivačného charakteru.  

Čítať ďalej >>
1, 2, 3 … 4

Plán otvárania prevádzok „Niečo za niečo“ predstavil premiér Igor Matovič na tlačovej konferencii v pondelok 20. apríla 2020. Plán má štyri fázy. Prvá fáza spustenia prevádzok štartuje v stredu  22. apríla. 

Čítať ďalej >>
Niektoré druhy pomoci štátu podnikateľom a zamestnávateľom na riešenie následkov ochorenia COVID-19

1. Sociálna pomoc:

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon upravuje čerpanie nemocenskej dávky aj ošetrovného (OČR), ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Zákon podáva pomocnú ruku aj zamestnávateľom, aby v čase zavedených opatrení, akými je napríklad karanténa, nemuseli znižovať stavy zamestnancov.

 

Čítať ďalej >>
Dôležitá novela Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov – účinnosť od 4. 4. 2020

Prinášame Vám schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii spôsobenej ochorením COVID-19.

Zavedenie nového práva zamestnávateľa a zamestnanca v súvislosti s prácou z domu počas účinnosti opatrení vyhlásených v súvislosti s ochranou zdravia v rámci krízovej situácie (ust. § 250b ods. 2 Zákonníka práce):

  • právo zamestnávateľa prikázať prácu z domu (domácnosti) zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby a zamestnanec takýto výkon práce z domácnosti prípadne bezdôvodne odmieta (zamestnávateľ nemusí žiadať zamestnanca o súhlas),
  • právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napr. potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku (zamestnanec nemusí žiadať zamestnávateľa o súhlas).

 

Čítať ďalej >>
POZOR: Konečný užívateľ výhod už aj v obchodnom registri

Od 1. novembra 2018 nadobúda účinnosť vyhláška MS SR č. 178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MSSR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov, ktorá upravuje nové vzory tlačív na podávanie návrhov týkajúcich sa konečných užívateľov výhod.

Čítať ďalej >>